Audit pre-certificare

 • Efectuarea unui audit intern al sistemului implementat.
 • Finalitatea acestui audit este o serie de rapoarte de neconformitate şi un raport cu recomandări finale.
 • Consultantul va recomanda un organism de certificare cu care are relaţii de colaborare şi poate asigura astfel asistenţa necesară în cadrul auditului de certificare.

Implementarea sistemului

Aceasta este faza de implementare a standardului sub asistenţa şi supravegherea consultantului. Sistemul de management astfel definit, prin documentele create anterior, va cuprinde activităţile:

 • Audituri interne sub supravegherea consultantului în vederea depistării neconformităţilor şi problemelor de implementare existente;
 • Seminarii în vederea analizării problemelor şi stabilirea măsurilor corective şi a celor preventive.

Întocmirea documentaţiei sistemului

 • Manualul calităţii
 • Procedurile sistemului de management
 • Instrucţiuni de lucru şi descriere de procese
 • Alte documente ale sistemului

Instruirea managementului firmei

Succesul activităţilor viitoare depinde într-o mare măsură de înţelegerea din partea întregului personal, dar mai ales din partea personalului de management a sistemului ce urmează a fi implementat. În acest scop, se vor organiza cursuri de conştientizare a echipei manageriale, cu urmatoarele subiecte:

 • Calitate: concept – evoluţie;
 • Standarde în domeniul calităţii – seria ISO 9000;
 • Acreditare şi certificare ISO;
 • Organizarea sistemului de management ISO;
 • Documentaţia sistemului de management ISO;
 • Costurile calităţii.

Proiectarea sistemului de management

În urma raportului de evaluare întocmit pe baza auditului de diagnoză, se trece la proiectarea documentaţiei sistemului. În această etapă sunt identificate metodele necesare pentru a satisface cerinţele de management definite în standardul implementat, este stabilită structura documentaţiei standardului ce urmează a fi implementat şi se stabileşte planul de acţiune pentru lucrul la fazele viitoare a programului de implementare.

Evaluarea de diagnoză iniţială

 • Compararea sistemului actual de desfăşurare a activităţii cu cerinţele standardului de referinţă;
 • Identificarea elementelor tehnico-organizatorice şi a practicilor curente;
 • Identificarea procedurilor neconforme faţă de cerinţele standardului implementat;
 • Identificarea situaţiilor critice în fluxul de activităţi, care pot provoca întârzieri, deficienţe, etc. şi deci implicit costuri suplimentare;
 • Identificarea resurselor umane şi materiale existente;
 • Identificarea sistemelor de înregistrări şi evidenţă existente.

Iniţierea procesului de implementare

 • Stabilire contact;
 • Discuţii introductive;
 • Negocierea clauzelor contractuale;
 • Semnarea contractului de consultanta.

AB Consult garantează obţinerea certificatelor

Contactarea unui organism de certificare, negocierea contractului şi acordarea de asistenţă la auditul de certificare.


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa